REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU APARTAMENTÓW AGROTURYSTYKI
„Terra di Dio Toscanizzazione” w Capannoli (IT)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
2.1 Wynajmujący – Z ziemi włoskiej do Polski sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brackiej 28; 40-858 Katowice oraz Terra Di Dio, Località Bosco 76, 56033 Capannoli PI
2.2 Najemca – osoba dokonująca rezerwacji apartamentów agroturystyki,
2.3 Agroturystyka – teren położony w miejscowości Capannoli (PI) numer 76 wraz z budynkami, winnicą oraz ruchomościami znajdującymi się na terenie obiektu.
2.4 Gość – osoba przebywająca na terenie agroturystyki zgłoszona przez Najemcę w rezerwacji i zaakceptowana przez Wynajmującego.
2.5 Regulamin Obiektu – odrębny dokument dostępny na stronach www.toscanizzazione.com oraz www.terradidio.it, oraz w recepcji Agroturystyki.
3. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia 100% zadatku umowę najmu apartamentu uważa się zwartą.
4. Osoby przebywające na terenie Agroturystyki zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a nadto Regulaminu Obiektu dostępnego na stronach www.toscanizzazione.com oraz www.terradidio.it, oraz dostępnego w recepcji Agroturystyki.
5. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu apartamentu bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz Wynajmującego.
II. REZERWACJA I ZASADY PŁATNOŚCI
1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefonicznie, mailowo) należy potwierdzić, wpłacając zadatek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji na konto Wynajmującego nr:
ING BANK ŚLĄSKI
Konto PLN – 89 1050 1243 1000 0090 8178 8839
Konto EURO – PL 67 1050 1243 1000 0090 8178 8847
Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej. Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY: pod numerem telefonu: 506 855 369 lub 694 080 177 lub mailowy na adres: magdalena@toscanizzazione.com
2. Wpłata zadatku przez Najemcę oznacza, że akceptuje on przedmiotowy Regulamin Najmu oraz Regulamin Obiektu. W tytule przelewu należy wpisać: „Organizacja wyjazdu dla kontrahenta – zadatek”.
3. Pozostałą kwotę za pobyt Najemca wpłaci przelewem do 14 dni przed przyjazdem.
4. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisania akceptacji niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu, z przyczyn niezależnych od Agroturystyki nie później niż 21 dni przed umówionym terminem rozpoczęcia pobytu zadatek oraz wpłacona pozostała kwota za pobyt podlega zwrotowi tylko w przypadku znalezienia przez Wynajmującego innego Najemcy w terminie, który miał zarezerwowany pierwotny Najemca.
7. W przypadku odwołania rezerwacji w okresie od 20 dni przed umówionym terminem rozpoczęcia pobytu zadatek oraz wpłacona pozostała kwota za pobyt nie podlega zwrotowi, a w przypadku braku zapłaty pozostałej kwoty za pobyt Najemca zobowiązany jest do jej uiszczenia w terminie 7 dni od rezygnacji.
8. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
9. Brak kontaktu telefonicznego oraz niestawienie się do godz. 20.00 powoduje anulowanie rezerwacji bez zwrotu zaliczki i wiąże się z koniecznością uregulowania całkowitej opłaty Najmu.
10. Jeśli z przyczyn niezależnych od Najemcy, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu, wpłacona kwota za najem apartamentu nie ulega zwrotowi.
11. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Najemca zobowiązany są do uiszczenia opłaty w wysokości 30 euro.
12. Zmiana terminu pobytu jest możliwa jedynie na 21 dni przed umówionym terminem za zgodą Wynajmującego. W celu zmiany umówionego terminu Najemca powinien złożyć wniosek na adres e-mail podane powyżej. Brak odpowiedzi lub odpowiedź odmowna oznacza, że Najemcę obowiązuje ustalony pierwotnie termin pobytu.
III. OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZAKWATEROWANIE
1. Na terenie Obiektu obowiązuje doba noclegowa trwająca od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. Osoby nie będące gośćmi apartamentów zobowiązani są do opuszczenia Obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej.
2. Celem umożliwienia wykonania przez Agroturystykę należytej obsługi, Goście zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Agroturystyki z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem, jeżeli przyjazd do Obiektu lub wyjazd z Obiektu nastąpić ma poza godzinami wskazanymi w Regulaminie, tj. 10:00 oraz 15:00.
3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następują w apartamencie w obecności osoby upoważnionej.
4. Goście nie mogą użyczać lub oddawać apartamentu na podnajem innym osobom.
5. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z apartamentu (bez zgody i wiedzy osoby upoważnionej), Agroturystyka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
6. Cena usług świadczonych przez Agroturystykę zawiera potwierdzone w rezerwacji usługi.
7. Cena usług świadczonych przez Agroturystykę nie zawiera ubezpieczenia kosztów leczenia szpitalnego, ubezpieczenia na życie.
8. Z wszelkich usług Goście korzystają na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagażu w czasie całego pobytu Agroturystyka nie ponosi odpowiedzialności.
9. Wynajmujący po przyjeździe, zobowiązany jest dokonać zameldowania w recepcji Agroturystyki oraz odebrać apartament, tzn. sprawdzić stan mebli, okien i pozostałych urządzeń znajdujących się w apartamencie jak również stan sanitarno-higieniczny. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod Regulaminem Obiektu.
10. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania należy zgłaszać natychmiast do osoby upoważnionej.
11. Brak uwag ze strony Wynajmującego zgłoszonych do pierwszej godziny pobytu po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do kondycji apartamentu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
12. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
13. Agroturystyka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie ośrodka, a szczególnie basenu oraz całości infrastruktury związanej z agroturystyką.
IV. UŻYTKOWANIE APARTAMENTU
1. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
2. Na terenie Obiektu znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony. Do każdego apartamentu przydzielone jest jedno miejsce parkingowe niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie Agroturystyki. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie Agroturystyki.
3. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między społecznego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy Najmu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00, Wynajmujący lub osoba odpowiedzialna zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy Najmu.
5. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:
5.1 używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
5.2 wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
5.3 rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,
5.4 używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka),
5.5 używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej.
6. Gość nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów, lub zmian w apartamencie. Konieczności dokonania napraw lub nakładów Gość zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu.
7. Gość zobowiązany jest do utrzymywania porządku w apartamencie, a także do jego zwrotu w stanie zastanym.
8. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.).
9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
10. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac przed zmoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie opiekunowie dziecka pokryją koszty czyszczenia.
11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, decyduje Wynajmujący.
13. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Wynajmującym a Najemcą rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
V. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są przez Wynajmującego z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący.
3. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji i wykonania umowy najmu.
4. Podanie danych osobowych przez Najemcę jest dobrowolne jednak ich niepodanie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy uniemożliwia jej wykonanie.
5. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
6. Zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zostały szczegółowo omówione w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Wynajmujący wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wynajmującego.
8. Wynajmujący przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Najemcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Wynajmującego.