REGULAMIN OBIEKTU
położonego w miejscowości Capannoli (PI) numer 76

1. Regulamin Obiektu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie umowy na organizację imprezy okolicznościowej, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie obiektu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu na recepcji obiektu.
4. Obiekt / apartamenty wynajmowane są na doby pobytowe.
5. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o 10:00 w dniu wyjazdu.
6. Każdy gość przebywający na terenie obiektu przynajmniej na jedną dobę musi zostać zarejestrowany podając następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, serię i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu.
7. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
8. Obiekt może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas swojego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, zachowują się agresywnie lub wulgarnie, niszczą mienie obiektu lub mienie Gości bądź pracowników obiektu. W tym przypadku, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt, a Gościa obciąża za wyrządzone szkody.
9. Dokwaterowanie dodatkowych osób do apartamentu, bez wcześniejszego uzgodnienia z obsługą Obiektu, jest zabronione.
10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
12. Obiekt zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń od Gościa za wyrządzone szkody również po jego wyjeździe.
13. Ze względu na bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu (nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy RTV i komputerowych).
14. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
15. Każdorazowo Gość opuszczający pokój powinien wyłączyć klimatyzację, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć lodówkę.
16. Po zakończeniu wynajmu Gość jest zobowiązany zwrócić apartament Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.
17. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 30 euro.
18. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza terenem obiektu.
19. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Gościa do przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, w celu opróżnienia koszy na śmieci.
Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się również w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gościa lub w przypadku niestosowania się Gościa do regulaminu apartamentu.
20. Wynajmujący oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.
21. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju będę odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 2 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty przechodzą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
22. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00. Zgodnie z prawem włoskim w przypadku imprez okolicznościowych muzyka może grać do godziny 00:00.
23. Obecność zwierząt na terenie obiektu jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od obsługi obiektu i jest uzależniona od gatunku oraz rasy zwierzęcia. Właściciel jest zobowiązany sprawować nadzór nad zwierzęciem w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości oraz personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę zarówno na terenie obiektu jak i na całej posesji.
24. Palenie tytoniu dozwolone jest jedynie na zewnątrz budynku.
25. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy należących do apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, wyposażenia kuchni itd.).
26. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) przez Z ziemi włoskiej do polski sp. z o.o., ul. Bracka 28, 40 – 858 Katowice, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych świadczonych przez obiekt usług.
27. Obiekt nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
28. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
29. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych pracowników ośrodka, dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia, zachowania szczególnej ostrożności w okolicy basenu oraz bezzwłocznego informowania pracowników ośrodka o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
30. Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z basenu poza godzinami otwarcia pod groźba natychmiastowego wezwania policji
31. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz używania własnego sprzętu nagłośnieniowego.

widok na winnicę

woda

prąd

ogród

śniadania i kolacje (dodatkowo płatne)

dostęp do basenu (dodatkowo płatny)